dawid_neo

34 teksty – auto­rem jest da­wid_neo.

Nie chcę zmieniać Two­jego życia... chce tyl­ko cze­goś do niego do­dać, a Ty na­dasz te­mu war­tość.. własną wartość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 stycznia 2013, 22:09

Człowiek z wiel­ki­mi możli­wościami ale małymi che­ciami zaz­wyczaj nie osiąga nic. Za to człowiek z od­ro­biną możli­wości ale za to z wiel­kim upo­rem bar­dzo często do­konu­je cudów. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 października 2012, 06:33

Szu­kamy od­po­wie­dzi mając nadzieje, że naj­bliższa coś zmieni... nie biorąc pop­rawki, iż nie ko­nie­cznie na lepsze. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 października 2012, 17:16

Szczęście ogłupia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 października 2012, 20:15

Dob­ry nau­czy­ciel to nie ten, który po­siada naj­większą wiedzę tyl­ko ten, który naj­więcej pot­ra­fi wy­dobyć ze swoich uczniów. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 10 lutego 2012, 11:27

Miarą życia nie jest je­go długość ale to co zos­ta­wiamy gdy ono się skończy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 grudnia 2011, 20:40

W dzi­siej­szych cza­sach prze­waga od­twórcy nad twórcą po­lega na zwy­cięstwu uni­wer­salności z niezawodnością. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 grudnia 2011, 22:17

Nie ma bar­dziej trwal­sze­go i za­razem kruche­go ma­teriału od ludzkich ambicji. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 listopada 2011, 23:54

W świecie opa­nowa­nym przez kłam­stwo, każda daw­ka praw­dy może oka­zać się śmiertelna. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 sierpnia 2011, 14:58

Człowiek bar­dzo często chce mieć to co nieosiągal­ne.
Gdy jed­nak uświado­mi so­bie, że jest w sta­nie osiągnąć wszys­tko... zwyk­le nie chce już nic... sta­je się próżny. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 16 czerwca 2011, 14:41

dawid_neo

Jak długo mnie nie było? Jak dawno wróciłem? Czy miało to znaczenie? Próbowałem odnaleźć rytm świata w którym kiedyś żyłem, płynąłem z prądem, byłem cichy i uważny. Czyniłem świadomy wysiłek by się uśmiechać, kiwać głową, wstawać, wykonywać miliony gestów z których składa się życie na Ziemi. Studiowałem te gesty, aż znów stały się odruchami, lecz prześladowała mnie myśl, że źle ją zapamiętałem, że myliłem się co do wszystkiego.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dawid_neo

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność